Ghutmal Jivachi

माझ्या मनाची व्यथा तुला कळायची नाही
डोळ्यातले प्रेम माझ्या तुला दिसायचे नाही

जीव पार जडला तुझ्यावरी तुझ्याविणा जगायचे नाही
बोल अंतरीचे माझे तुला कळायचे नाही

प्रेम माझे तुझ्यावर कधी संपायचे नाही
तुला पाहण्याचा मोह कधी संपणार नाही

हातात हात माझ्या देउनी या जगात
चल बांधूया घरटे सुरेख सुखी आयुष्यात

हीच इच्छा उरात शेवट गोड व्हावा
श्वास शेवटचा माझा तुझ्या मिठीत निघावा

कवी – गणेश म. तायडे, खामगाव


View All Marathi Short Poems

Liked it? Share with your friends...

2 thoughts on “Ghutmal Jivachi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *