Marathi Charolya Maitri SMS

मैत्री म्हणजे सुखामध्ये समोरच्याला हात देणं
मैत्री म्हणजे दुःखामध्ये समोरच्याचा हात होणं


परिचयातुन जुळते ती मैत्री
विश्वासाने जपते ती मैत्री
सुखात साथ मागते ती मैत्री
आणि दुःखात साथ देते ती मैत्री


मैत्रीच्या गाण्याचे शब्द असतात खूप भाऊक
आणि स्वरांनासुद्धा मैत्री सोडून काहीच नसतं ठाऊक

 


Marathi Charolya on Friendship


मित्र म्हणजे एक झाड वळणावर वाढणारं
आपली सावली होण्यासाठी उन्हासोबत लढणार


मैत्रीचं चांदणं जेव्हा आभाळात उतरतं
त्यासाठी जगायला मग मन आपलं आतुरत


दोघांच्या मनात दडलेलं भावनांचं एक गाव आहे
आणि भावनांच्या त्या गावाला दोस्ती असं नाव आहे

 


मराठी मैत्री चारोळ्या


 

बंधना पलीकडे एक नाते असावे शब्दांचे बंधन त्याला नसावे
भावनांचा आधार असावा दु:खाला तिथे थारा नसावा
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा


तू साथ दिल्यावर मला मैत्रीचं नातं कळलं
म्हणूनच तुझ्यापाशी माझं मन छान जुळलं


तुझी मैत्री नक्षत्रासारखी नेहमी नं दिसणारी
पण नेहमीच असणारी माझे जीवन फुलवणारी

 


Friendship Charoli in Marathi


 

तुझ्या मनाला माझ्या मनाचा रस्ता छान कळू दे
मैत्रीच्या नात्याने दोघांचीही मग ओंझळ पूर्ण भरू दे


तू बुडताना मी तुझ्याकडे धावलो ते मदतीला नव्हे सोबतीला
नाहीतर …. मला तरी कुठं येतंय पोहायलामैत्री कशी हळुवार उमलते, उन्हातही मग सावली वाटते
अश्रूत दु:ख वाहून जाते, व्यथांनाही हसू येते
मैत्रिविना सारेच फिके, आनंदाचे क्षणही मुके
म्हणूनच मैत्रीला फुलवायचे, फुलासारखे जपायचे
अन त्या सुगंधात जीवन सुगंधी करायचे

 


Marathi Maitri Charolya


 

मैत्री कधी संपत नाही, नाते कधी तुटत नाही
उलटत असली जरी माणसे, मित्र कधी साथ सोडत नाही


मैत्री म्हणजे मायेची साठवण, मानाने मनाला दिलेली प्रेमाची आठवण
हा धागा नीट जपायचा असतो, तो कधीच विसरायचा नसतो
कारण ही नाती तुटत नाहीत, ती आपोआप मिटून जातात
जशी बोटांवर रंग ठेवून फुलपाखरे हातातून निसटून जातात


मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा, मैत्री एक अनमोल भेट जीवनाची
मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणीचा, मैत्री एक अतूट सोबत आयुष्याची

 


Sad Marathi Charolya Maitri


किती भांडणं झाली तरी तुझी माझी साथ सुटत नाही
अनमोल हाच धागा बघ कितीही ताणला तरी तुटत नाही


पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही, तेवढा जिव्हाळा मैत्रीत मिळतो
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ कधीतरी उन्हातुन गेल्यावर कळतो


दाटून आलेल्या संध्याकाळी अवचित ऊन पडतं
तसंच काहीसं पाऊल न वाजवता आपल्या आयुष्यात मित्रांचं प्रेम येतं


आता मी ठरवलंय एकदा असंही करून पाहायचं
त्या चंद्राशी गप्पा मारण्यापेक्षा मित्रांबरोबर कट्ट्यावर बसायचं

 


Charolya in Marathi on Friendship


 

जिवणाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील
एकञ नसलो तरी सुगंध दरवळत राहील
कितीही दूर गेलो तरी मैञीचे हे नाते
आज आहे तसेच उद्या ही राहील


ही आनंदाची गोष्ट आहे एका अनोळखी माणसाचे रूपांतर मित्रात व्हावे
पण हि सर्वात वाईट गोष्ट आहे एका मित्रा चे रूपांतर अनोळखी माणसात व्हावे


मैत्रीत जेव्हा व्यवहार येतो आणि तो मित्र जेव्हा तुमचे पैसे बुडवतो तेव्हा तो आपल्याशी अनोळखी असल्या सारखा वागतो आणि कालांतराने आपणही त्याला अनोळखीच समजतो

 


Marathi Friendship SMS


विश्वास ठेव माझ्या मैत्रीवर
मला कोणाच मन दुखवायचे नाही
तू आणि तुझा स्वभाव मला आवडला
नाही तर मी कोणालाही मित्र बनवत नाही
– सना इनामदार


प्रेम गमवावे लागले तरी चालेल पण आयुष्यात कधी मैत्री गमवायची नाही…
दोस्त सोबत असतील तर जगण्यामध्ये शान आहे नाहीतर साला स्वर्ग पण स्म्शान आहे


एक आस एक विसावा तुमचा मेसेज रोज दिसावा
तुमची आठवण न यावी तो दिवसच नसावा
हृदयाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात तुमच्या सारख्या जिवलग मित्रांचा सहवास असावा

 


Marathi SMS Maitri


 

मैत्रीचे धागे कोळ्याच्या जाळ्यापेक्षाही बारीक असतात
पण लोखंडाच्या तारेहुनही मजबूत असतात.
तुटले तर श्वासानेही तुटतील, नाहीतर वज्रघातानेही तुटणार नाहीत


अंधारात चालताना प्रकाशाची गरज असते
उन्हात चालताना सावलीची गरज असते
आणि जीवन जगताना तुमच्यासारख्या प्रेमळ मित्रांची गरज असते


प्रेम सुंदर आहे कारण ते हृदयाची काळजी घेते पण
मैत्री प्रेमापेक्षा सुंदर आहे कारण मैत्री दुसऱ्यांच्या हृदयाची काळजी घेते

 


Friendship SMS in Marathi Language


 

आकाशात एक तारा आपला असावा
थकलेले डोळे उघडताच चमकून दिसावा
एक छोटीशी दुनिया आपली असावी
तुमच्यासारखी जिवलग माणसे तिथे नेहमी दिसावी


मित्र मित्रासारखे असावेत उगाच त्यांना सोन्याची उपमा देऊ नये
सोन्याचे भाव कमी जास्त होत असतात मित्रांचे नाही…
मैत्री कोणत्याही अनमोल धातूपेक्षा  अमुल्य असते


रात्रीनंतर उगवते म्हणून ती पाहत असते, वळणावळणाची असते म्हणून ती वाट असते
कलेकलेने बदलतो म्हणून तो चंद्र असतो, भारती ओहटीत भडकतो म्हणून तो समुद्र असतो
क्षिताजापाशी झुकते म्हणून ते आकाश असते, आसवांनी जोडले जाते म्हणून ते प्रेम असते
क्षणोक्षणी रंग बदलते म्हणून ते जीवन असते, सुखदुःखाची देवाणघेवाण असते म्हणून ती मैत्री असते

 


Best Friendship Messages in Marathi


जन्म हा एका थेंबासारखा असतो, आयुष्य एका ओलीसारख असत
प्रेम एका त्रिकोणा सारखे असते, पण मैत्री वर्तुळासारखी असते ज्याला कधीच शेवट नसतो


देव प्रत्येकाच्या घरी जाऊ शकत नाही म्हणून त्याने निर्माण केली “आई”
देव प्रत्याकाशी बोलू शकत नाही म्हणून निर्माण केले “संत”
देव प्रत्यक्ष मदत करू शकत नाही म्हणून निर्माण केले “मित्र”


असे हृदय तयार करा कि हृदयाला त्रास होणार नाही
असा स्पर्श करा की त्याने जखम होणार नाही
अशी मैत्री करा की त्याचा शेवट कधी होणार नाही

 


Best Friends Messages in Marathi


 

जीवनात दोनच मित्र कमवा… एक “श्री कृष्ण सारखा” जो तुमच्यासाठी युद्ध न करताही तुम्हाला विजयी करेल
आणि दुसरा “कर्णा सारखा” जो तुम्ही चुकीचे असताना ही तुमच्यासाठी युद्ध करेल


पाकळ्यांचं गळणं म्हणजे फुलांचं मरणं असतं, मरतांनाही सुगंध देणं यातच आयुष्याचं सार असतं
असं आयुष्य जगणं म्हणजे खरच सोनं असतं, पण या आयुष्यात तुमच्या सारखे मित्र मिळाले तर,
हे जगणं सोन्याहून पिवळं असतं.


नाते  किती  जुने  यावर  मैत्री  नाही  टिकत, नाते  टिकायला  मैत्री  खोल  असावी  लागते
कुठेही  बी  पेरल्यावर  झाड  नाही  उगवत, जमीन  मुळात  ओळी  असावी  लागते

 


Friendship SMS in Marathi Language


शत्रूला हजार संधी द्या मित्र बनण्यासाठी
पण मित्राला एकही संधी देऊ नका शत्रू बनण्यासाठी


शब्दांना भावरूप देते तेच खरे पत्र
नात्यांना जोडून ठेवते तेच खरे गोत्र
नजरे पाड्याल पाहू शकतात तेच खरे नेत्र
दूर असूनही दुरावत नाहीत तेच खरे मित्र


मैत्री च नाव काय ठेवू?
स्वप्न ठेवलं तर अपूर्ण राहील … मन ठेवलं तर कधीतरी तुटेल,
मग विचार केला कि श्वास ठेवू, म्हणजे मरेपर्यंत सोबत राहील

 


Marathi Maitri Messages


 

हळूहळू वय निघून जातं, जीवन आठवणींच पुस्तक बनून जातं
कधी कुणाची आठवण खूप सतावते, कधी आठवणींच्या आधारे जीवन निघून जाते
किनाऱ्यावर सागराचा खजाना नाही येत, जीवनात पुन्हा जुने मित्र नाही येत
जागा या क्षणांना हसून मित्रांनो, पुन्हा फिरून मैत्रीचा हा काळ नाही येत


ज्यावेळी आपला मित्र प्रगती करत असेल तर त्यावेळी गर्वाने सांगा की तो माझा मित्र आहे
आणि ज्यावेळी आपला मित्र अडचणीत असेल तर गर्वाने सांगा की मी त्याचा मित्र आहे
वक्त और हालात के साथ “शौक” बदलते है “दोस्त” नाही


आई म्हणजे भेटीला आलेला देव, पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली भेट
आणि मित्र म्हणजे देवाला ही न मिळणारी भेट

 


Friendship MSG in Marathi


खरी मैत्री ही हात आणि डोळ्यांसारखी असावी.
हाताला इजा झाली की डोळ्यात पाणी येते आणि
डोळ्यात पाणी आले तर हात लगेच डोळे पुसतो


बंधना पलीकडे एक नाते असावे, शब्दांचे बंधन त्याला नसावे
भावनांचा आधार असावा, दु:खाला तिथे थारा नसावा
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा

 

Liked it? Share with your friends...

9 thoughts on “Marathi Charolya Maitri SMS

 1. Kay watte, mala kashas kon aikte?
  Aaj kaal mi manatlya manaat bolte,
  Rang vaidnansa det raahte nawe nawe,
  Shewti manatlya manatach sagla sukhet thewte,
  Tula kay watte shatru nahi ga tujhi mi,
  Manya karte bhandhe tuzyashi mi nehmi,
  Pan tu special aahes ga mazyasathi,
  Aana bhandna hotat ti aaplya mansanshi,
  Plz mala samjhun ghe, kadhi kadhi ekti padhun jaate mi,
  Raag yeta dusryancha kadhte tuzyawari,
  Pan shappat prem aahe maza khup tujhyawarti,
  Mahnunach sohtala traas dewun dur rahte tujhyashi,
  Tula trass hou naye mahnun sohtala traas dete ga mi, sodhun jashil tu yachi bhiti watte,
  Aaplis mansa dur hotat asa aata mala watte,
  Tula trass dewun sukhi kashi rahu mi,
  Murkh nahi mi maitrin aahe tujhi mi..

 2. this is for my vaishnawi my bestie
  Nathkhat si, lovely si,
  Bholi si, cute si,
  Hmesha mera 7 deti hai woh
  Jaan hai meri woh
  Meri pyaari vaishu hai woh?

 3. Vadilanch asan he
  Suryapramane asat,
  Sury tapalela asato,
  Parantu nahi tapala tar,
  Sagalikade kalokh pasarato…

 4. Maitriche dhage kolyapekshahi barik asatat,
  Pan lokhandachya tarepekshahi majabut asatat…
  Tutale tar shwasanehi tutatil,
  Nahitar…
  Vajraghatanehi tutanar nahit…

 5. Baghal tar swapn aahe jeevan,
  Vachal tar pustak aahe jeevan,
  Aikal tar gnyan aahe jeevan,
  Hasun jagal tar,sop aahe jeevan..!!!

 6. This is dedicated to my friend Nilesh….
  शब्दानाही कोडं पडावं एवढी गोड काही मानसं असतात,
  केवढं आपलं भाग्य असतं जेव्हा ती आपली असतात…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *