Ekda Tari Faujivar Prem Karun Paha

एकदा तरी फौजीवर प्रेम करून पहा
मनापासून त्याच्यावर तुम्ही मारून पहा

जीवाला जीव देईल तुमच्या त्याचा हात धरून पहा
त्याचं नाव काळजावर एकदातरी कोरून पहा

कसा जगतो एकटा तुम्ही चोरून पहा
प्रेमाचे दोन शब्द त्याच्याशी बोलून पहा

त्याच्या सारख्या यातना एकदा तरी सोसून पहा
अनोळखी जगात तुम्ही एकटे बसून पहा

दुःख असून मनात तुम्ही हसून पहा
त्याच्या सारखे तुम्ही उन्हात उभे राहून पहा

एकदा तरी फौजीवर प्रेम करून पहा
तो रोज मारतो तुम्ही एकदातरी मारून पहा

लेकरासाठी झुरतो तो तसं भेटीसाठी झुरुन पहा
तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही फौजीच्या यातना सोसून पहा

एकदा तरी फौजीवर प्रेम करून पहा
मनापासून त्याच्यावर तुम्ही मारून पहा

कवी : UNKNOWN


View All Marathi Short Poems

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *